Supervisie & Coaching


Iedereen ervaart wel eens stress tijdens het werk of merkt bijvoorbeeld dat er geen balans (meer) is tussen werk en privé. Er is behoefte aan meer inzicht in het eigen functioneren en de persoonlijke kwaliteiten en valkuilen hierin. Er is behoefte aan meer effectiviteit. Supervisie & coaching kan helpen bij het vinden van antwoorden op vragen als:

  • Hoe communiceer ik met cliënten, mijn collega’s of mijn leidinggevende?
  • Hoe kan ik beter met mijn energie omgaan?
  • Hoe kan ik betere resultaten bereiken?
  • Hoe kan ik meer invloed uitoefenen of meer structuur aanbrengen?
  • Past deze functie eigenlijk wel bij me?

Wat is supervisie?


Bij supervisie ligt het accent op het persoonlijk leren in de werksituatie. Op ervaringen in het werk wordt met behulp van de supervisor gereflecteerd. Concrete werksituaties uit de eigen praktijk vormen hierbij het startpunt. Door het eigen handelen in deze situaties tegen het licht te houden krijgt de supervisant meer inzicht hierin. Supervisie richt zicht op de patronen die in de werksituatie zijn ontstaan, waar dit mee te maken heeft, hoe er mee wordt omgegaan en welke gedachten hierin een rol spelen. Dieperliggende motieven en overtuigingen worden zichtbaarder. Met als doel om het denken, voelen en handelen adequater op elkaar af te stemmen. Tijdens het supervisietraject worden zo de persoonlijke leervragen helder. De supervisant ontdekt zelf welke ervaringen en leervragen actueel zijn en wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij/zij schrijft na iedere bijeenkomst een reflectieverslag, die voor de volgende bijeenkomst wordt opgestuurd. Enkele voorbeelden van onderwerpen die de supervisant kan aandragen zijn:

  • Het werken met cliënten
  • De omgang met collega’s
  • De eigen manier van leidinggeven of werken

Supervisie vindt plaats in een serie van in principe minimaal tien bijeenkomsten van één uur per bijeenkomst. Ook is het mogelijk om supervisie te volgen in groepsverband (max. 4 personen). De duur van de bijeenkomsten worden hierop afgestemd. Indien supervisie wordt aangevraagd door de leidinggevende van de supervisant wordt gestart met een 3-gesprek.

Wat is coaching?


Bij coaching richt men zich op het verbeteren van concrete prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent ligt op persoonlijke of vakinhoudelijke doelen, of een combinatie van beide. Tijdens een coachingstraject vindt ondersteuning en begeleiding plaats door een coach die helpt om afstand te nemen van de eigen situatie en dagelijkse dilemma’s in een breder perspectief te zien. Coaching helpt om zicht te krijgen op het functioneren, eigen gedrag onder de loep te nemen en om te kijken hoe men het meest effectief kan zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om concrete situaties waarover men niet tevreden is of om een nieuwe of andere functie die men uitvoert. Ook wanneer men beter wil leren omgaan met stress of zich gewoon verder wil ontwikkelen kan een coach daarbij helpen. De coach, gecoachte en eventueel de opdrachtgever spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt gaat worden. Vervolgens worden de doelen tijdens het gehele traject regelmatig getoetst en geactualiseerd naar de
huidige ontwikkelingen. Het effect van de bijeenkomsten wordt geëvalueerd met de gecoachte en de opdrachtgever. Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten en observaties.